Οδηγός του Lonely Planet: Ελλάδα, έκδοση: e book

Ο κλάσσικος Οδηγός του Lonely Planet για την Ελλάδα στην ηλεκτρονική του έκδοση σχετικά με την Αγία Κυριακή από τους:

Kate Armstrong, Michael Stamatios Clark and Christopher Deliso.

Έκδοση: 2010